Integritetspolicy


Giltigt datum: 23 februari 2024

På KraftPrefab i Sverige AB respekterar vi din rätt till att vara privat. Denna Integritetspolicy anger hur vi samlar in och på annat sätt behandlar personuppgifter när:

 • Du interagerar med vår webbplats, kraftprefab.se
 • Du intresserad av våra tjänster
 • Vi samlar in personuppgifter via andra medel eller för andra syften

1. Principer för databehandling

Vi är fast beslutna att upprätthålla de sex principerna i EU:s allmän dataskyddsförordning (”GDPR”, The General Data Protection Regulation):

 1. Laglighet, rättvisa och öppenhet – lyda lagen, behandla data på ett rimligt sätt och vara öppen om policyer och praxis.
 2. Syftebegränsning – behandla endast data för det specifika syftet de samlades in.
 3. Dataminimering – behandla endast vilka data som behövs.
 4. Noggrannhet – se till att data som behandlas är tillräcklig och korrekt.
 5. Förvaringsbegränsning – behålla endast data så länge de behövs.
 6. Integritet och sekretess – behandla data säkert.

2. Kontakta

Vid tillämpningen av denna Integritetspolicy är KraftPrefab i Sverige AB (”vi”, ”oss”, ”vår”, ”KraftPrefab”), dataansvarig för dina personuppgifter och eventuella frågor kan skickas till info@kraftprefab.se.

3. Samling av data

Vi samlar in personuppgifter om dig när:

 • Du besöker vår webbplats
 • Du kontaktar oss via vår webbplats kontaktformulär
 • Du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt
 • Du intresserad av våra tjänster
 • Vi utför våra överenskomna tjänster
 • Du har godkänt en tredje part att dela information de har om dig

Typ av data som kan samlas in inkluderar:

 • Namn
 • E-postadress
 • Fakturerings- och övriga adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • Yrkestitel och arbetsgivaruppgifter
 • Försäljningshistorik
 • Detaljer om din kommunikation med oss via vårt kontaktformulär, e-post, telefon och andra medel

Den exakta typen av data som samlas in kan bero på sätt eller metod för din interaktion med oss, eller för vilket syfte som vi samlar in den. Vidare kan du ge ytterligare information om dig själv i din kommunikation med oss.

4. Vårt syfte för att behandla dina personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in eller behandlas på annat sätt för följande syften:

 • Att utföra våra tjänster
  När du efterfrågar våra tjänster behöver vi viss information för att tillhandahålla dessa tjänster till dig. Till exempel att kommunicera med dig, kontrollera byggarbetsplatser och utfärda fakturor.
 • Att besvara frågor eller kommentarer
  Vi behöver viss information för att kontakta dig och göra det möjligt för oss att besvara din kommentar eller fråga effektivt.
 • För att förbättra våra produkter och tjänster
  Vi använder relevant data för att förbättra våra produkter och tjänster. Sådan information kan innehålla försäljningshistorik, återkoppling, lösning av problem, m.m.
 • Förhindra bedrägeri och IT-säkerhet
  I vissa fall kan data behandlas för att säkerställa sådana saker som bedrägeri och säkerhet kring IT-system.

5. Våra rättsliga baser för databehandling

Data som vi behandlar följer rättsliga grunder enligt GDPR:

 • Utförande av kontrakt
  För att utföra våra tjänster finns det viss information vi behöver. Underlåtenhet att samla in sådan information kan leda till att vi inte kan tillhandahålla tjänsten.
 • Juridisk skyldighet
  Vi kan behöva behandla personuppgifter som del av våra rutiner för att uppfylla lagkrav som gäller vår affärsverksamhet.
 • Samtycke
  I vissa situationer kommer vi att begära ditt samtycke att behandla dina personuppgifter. Till exempel, i relation till våra marknadsaktiviteter.
 • Legitima intressen
  Vi samlar och behandlar data endast för våra legitima intressen när den informationen är nödvändig och det inte påverkar dina rättigheter eller friheter. Till exempel för förhindra bedrägeri och IT-säkerhet.

6. Datasparande

Vi behåller data endast så länge som det är nödvändigt med det syfte och den rättsliga bas som de behandlades för.

Uppgifter som behandlas i samband med utförandet av kontraktet hålls tills kontraktet är uppfyllt. Uppgifter som behandlas i förhållande till våra lagliga skyldigheter behålls så länge som dessa skyldigheter måste uppfyllas, vilket kan vara ett antal år.

När du ger samtycke till att behandla viss information behåller vi den informationen tills du antingen återkallar ditt samtycke eller det syfte för vilket samtycke ges inte längre existerar.

7. Datadelning

Vi delar endast dina uppgifter med betrodd tredje part som vi har engagerat att tillhandahålla tjänster i relation till vår affärsverksamhet. Generellt kommer de tredje part vi använder oss av endast samla in, använda och dela dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra de tjänster de tillhandahåller oss. Sådan tredje part har sin egen integritetspolicy.

Tredje part vi kan använda inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Webbplatsleverantörer
 • Webbanalysleverantörer
 • E-postleverantörer
 • Underleverantörer
 • El-, vatten- och andra leverantörer
 • Postleverantörer
 • Betalningsalternativ

8. Internationella överföringar

Personuppgifter får endast överföras utanför EU när omständigheter är nödvändiga och lagliga. Till exempel är vissa av våra tredje parter globala företag och personuppgifter kan lagras och behandlas i de land där de har verksamhet.

Vi överför endast dina personuppgifter till betrodda tredje parter som har tillräckliga skyddsåtgärder för internationella överföringar, som de som är medlem av EU-U.S. Privacy Shield.

9. Dina rättigheter

Under GDPR har du ett antal rättigheter. Individuella rättigheter kan påverkas av den rättsliga bas enligt vilken dina uppgifter behandlas:

 • Rätt att bli informerad
  Vi ska ge information om behandlingen av dina uppgifter när den samlas in eller när du annars begär information.
 • Rätt till tillträde
  Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig.
 • Rätt till korrigering
  Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.
 • Rätt att bli bortglömd
  Du har rätt att ta bort dina uppgifter, med vissa undantag. Till exempel kan vi vara skyldiga att behålla data för att uppfylla våra lagliga skyldigheter.
 • Rätt att begränsa behandlingen
  Under vissa omständigheter kan du ha rätt att begränsa hur vi använder dina data.
 • Rätt till dataöverföring
  Under vissa omständigheter kan du ha rätt att flytta, kopiera eller överföra dina data från en IT-miljö till en annan.
 • Rätt att invända
  Du har rätt att invända dig mot att vi behandlar dina uppgifter. Denna rätt påverkas om den lagliga basen som tillämpas är utförande av kontrakt eller lagstadgad skyldighet.
 • Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande
  KraftPrefab i Sverige AB använder inte några automatiserade beslutsprocesser.

10. Använd din rättigheter

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller är missnöjd med hur vi har använt dina uppgifter, vänligen maila info@kfraftprefab.se. Observera att vi kan registrera dina meddelanden för att hjälpa oss att hantera alla frågor du uppger.

11. Ändringar till vår integritetspolicy

Vi kommer att uppdatera denna Integritetspolicy med jämna mellanrum det nödvändigt att inkorporera feedback, ändringar i våra dataskyddspolicyer eller juridiska ändringar. När vi lägger fram ändringar i denna Policy kommer vi att revidera ”Giltigt datum” längst upp i denna Integritetspolicy. Om det finns väsentliga ändringar i denna Policy ska vi beskriva ändringarna.