Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt

Illustration över Kraftprefabs arbetssätt med hjälp av pilar.

Arbetsprocess

Vi har en vältrimmad och effektiv process som säkerställer korta svarstider och ledtider. Det är viktigt för oss att hålla en hög servicegrad mot kunder och leverantörer. Vi är övertygande om att det är en förutsättning för ett långsiktigt samarbete. Vi ska vara en engagerad och pålitlig samarbetspartner som tål högt ställda krav. Nedan ser ni det arbetssätt som vi följer i vår projekt.

Konstruktion

Det första steget i ett projekt är att vi går igenom underlag och handlingar för att försäkra oss om omfattning och projektunika krav och andra önskemål från beställaren. Vårt team har mångårig erfarenhet av byggtekniska prefab-lösningar för de flesta sorters byggnader, däribland kraftbyggnader och fungerar gärna som bollplank och rådgivare när det gäller att hitta de bästa lösningarna för projektet.

Mark- och grundprojektering

Mark- och grundprojektering är den process som föregår konstruktionen av byggnaden och inkluderar planering och design av både marken och grunden. Här är det avgörande att säkerställa att byggnaden får alla de förutsättningar för att bli stabil, säker och uppfyller alla krav. Vi modellerar nivellering av marknivåer, går igenom dräneringssystem, schaktning för grund, VA-installationer samt eventuell vegetation. Om fastigheten ska inhängas planeras även det i det här skedet.

Tillverkning Prefab

När det har blivit dags att tillverka väggelement och andra prefabricerade betongkomponenter utgår vi ifrån kundens kravställning som har tagits hänsyn till i konstruktionsfasen. Tillverkningen planeras sedan in i någon av våra två fabriker. Det som avgör i vilken fabrik det specifika projektet tillverkas avgörs främst med hänsyn till aktuelle beläggning samt avstånd till byggplats. Allt för att minimera ledtid samt transporter. I fabriken utgörs procesen av tre huvudprocesser; Formning, Härdning, Efterbehandling.

Formning

  • Armering placeras i en form i enlighet med ritningar och specifikationer.
  • Betongblandningen hälls i formen och vibreras för att ta bort luftbubblor.
  • Formen vibreras för att få betongen att jämna ut sig och för att ta bort luftbubblor

Härdning

  • Betongen härdas i en kontrollerad miljö under en viss tid, vanligtvis i 24 timmar.

Efterbehandling

  • Ytan på betongen bearbetas efter behov, t.ex. genom slipning eller polering.
  • Eventuella infästningar eller andra komponenter monteras.

Montering Prefab

Som med det mesta så är förberedelser A och O. Våra montörer besöker därför oftast byggplatsen någon månad innan planerad montagestart. Då kan de bilda sig en uppfattning om framkomlighet och markbeskaffenhet samt att de kan planera för eventuell etablering av bodar och annat.

Montörerna ansvarar för att montera våra betongstommar, bjälklag, väggar, trappor, dörrar och eventuella fönster. Montageteamet tar emot transporterna med betongelement som kommer från våra fabriker och monterar sedan stommen.

Besiktning & Överlämnande

När alla moment ingår i entreprenaden är slutförda genomförs en besiktning tillsammans med beställaren. Vid besiktningen går vi i genom vår egenkontroll och eventuella anmärkningar dokumenteras och åtgärden planeras. När slutbesiktningsprotokollet är godkänt sker en överlämning av bygganden till beställaren.

Projektledning och koordinering

Hos oss har ni som kund en kontaktyta, en projektledare. Projektledaren koordinerar alla moment från beställning till överlämnande. I bakgrunden har vi specialister inom varje processteg som besitter spetskunskap och står för den kompetens som krävs för att leverera ett projekt med hög kvalitet, oavsett komplexitet.

Utförande

Vi utför totalentreprenader enligt ABT-U 07 som sträcker sig alltifrån rivning av befintliga ställverk till uppförande och färdigställande av byggnader, vägar, områdesskydd med mera. En partner och kontaktyta från start till mål.